ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και εταιρίες. Παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σε υποθέσεις και καθημερινά προβλήματα επιχειρήσεων σε κάθε τομέα και έκφανση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, όπως:

* Σύσταση εταιρειών και σωματείων/ συλλόγων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, συνεταιρισμών κτλ)

* Τροποποίηση καταστατικού

* Παρακολούθησης – τήρησης πρακτικών ανωνύμων εταιρειών

* Διάσωσης επιχειρήσεων με την υπαγωγή τους στις εκάστοτε ισχύουσες ευνοϊκές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (εξυγίανση, συνδιαλλαγή, πτώχευση κλπ.)

* Αθέμιτος ανταγωνισμός

* Εμπορικές συμβάσεις (πχ εμπορικού αντιπροσώπου και αποκλειστικής διανομής) – Ιδιωτικά συμφωνητικά

* Εμπορικές / επαγγελματικές μισθώσεις

* Πιστωτικοί τίτλοι