ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο του δικαίου της ενέργειας. Ενδεικτικά παρέχουμε νομική υποστήριξη και παροχή νομικών συμβουλών για ζητήματα, που άπτονται των υποδομών και του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η και τα κέντρα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος), καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον ανταγωνισμό π.χ. η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες, αλλά και η σύναψη συμβάσεων παραγωγής, προμήθειας και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από ιδιώτες. Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των αρμόδιων θεσμικών αρχών και οργάνων όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Επίσης, παρέχουμε νομική υποστήριξη κατά το στάδιο αδειοδότησης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.