ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το γραφείο μας με εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων του δικαίου των τηλεπικοινωνιών και με γνώση των συνθηκών ανταγωνισμού στον χώρο των τηλεπικοινωνιών παρέχει εξειδικευμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που καλύπτουν το σύνολο του φάσματος του εν λόγω τομέα δικαίου. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε :

  • Συμμόρφωση των εταιρειών/νομικών προσώπων με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  • Κατάρτιση και έλεγχο συμβάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
  • Εκπροσώπηση των εταιρειών σε Ακροάσεις ενώπιον της Εθνικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για ζητήματα που προκύπτουν βάσει του τηλεπικοινωνιακού δικαίου.
  • Αντιμετώπιση των πάσης φύσεως διαφορών που τυχόν ανακύπτουν εκ των ανωτέρω συμβάσεων αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου.
  • Αποτελεσματική νομική αντιμετώπιση πράξεων επιβολής προστίμων από Δημόσιες Αρχές, όπως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που αφορούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/και στην εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα που αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών και αναλαμβάνει όλο το φάσμα των υποθέσεων που δύναται να ανακύψουν για παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή και ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.