ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση στο διοικητικό και φορολογικό δίκαιο. Παρέχει νομικές συμβουλές κατά τη διενέργεια διοικητικών και φορολογικών ελέγχων, αναλαμβάνει διοικητικές προσφυγές και εκπροσωπεί τους πελάτες μας, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώπιον αρμόδιων δημόσιων φορέων και εθνικών διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.